Στην υποχρεωτική έκδοση ψηφιακής υπογραφής φυσικών προσώπων για την συμμετοχή επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών σε έργα και διαγωνισμούς του δημοσίου προχωράει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ως τελική προθεσμία έχει ορισθεί η 30η Ιουνίου 2019.

Τι είναι;

Η Ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-παραποιήθηκε κατά την μεταφορά.

Που χρησιμεύει;

Με την ψηφιακή υπογραφή μπορεί κανείς να υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του (αρχεία pdf, word κα.) Έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από την φυσική υπογραφή και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Πώς θα την αποκτήσετε;

  1. Προμηθευτείτε μια συσκευή USB token (στα ελληνικά ΑΔΔΥ, Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής). Πρόκειται για μια ηλεκτρονική συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB Flash, είναι όμως ειδική συσκευή όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Συνδέονται κανονικά σε θύρα USB του υπολογιστή.
  2. Συνδεθείτε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού.
  3. Μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ για να παραλάβετε τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά πιστοποιητικά σας.
  4. Προετοιμάστε τον Η/Υ σας με τις κατάλληλες εκδόσεις σε drivers και browser.
  5. Εγκαταστήστε την συσκευή στον Η/Υ σας και τα πιστοποιητικά σε αυτήν.

Δείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα την όλη διαδικασία στη διεύθυνση www.aped.gov.gr

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ψηφιακών υπογραφών, καθώς επίσης και την προμήθεια συσκευών USB token. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.